Kenniscall Update Woningmarkt

09-07-2020

Tijdens een Kenniscall op donderdag 9 juli gaf Jan Fokkema, directeur van de NEPROM, binnen 30 minuten een korte update van onze woningmarkt. De NEPROM heeft de afgelopen periode verschillende enquêtes uitgezet onder de leden om het vertrouwen in de markt te peilen. De resultaten wijzen uit dat projectontwikkelaars en bouwende ondernemingen weer en meer positief naar de toekomst kijken. Dit in tegenstelling tot de beleggers die, mede door de onzekerheid over de waardeontwikkeling van vastgoed als gevolg van COVID, minder positief naar de toekomst kijken. Toch verloopt de afzet van middeldure huurwoningen nog steeds prima.

De basis onder de positieve marktverwachtingen is de bestaande schaarste. Jan Fokkema ziet hier een uitdaging voor de sector. Hij doet een oproep om samen duurzaam te investeren in de gebouwde omgeving en het woningtekort echt aan te pakken. Dat lukt volgens Jan niet alleen door het groen in de stad vol te bouwen of verlaten kantoren en winkels te transformeren. Door het teruglopen van het aantal vergunningen, ziet Jan de toekomst voor wat betreft het woningtekort bovendien niet rooskleurig in. Een aantal oorzaken passeert de revue. Uiteraard de beperkte ruimte om te bouwen, maar ook de toenemende weerstand van omwonenden tegen binnenstedelijke projecten in combinatie met het feit dat omwonenden door de participatietrajecten steeds meer invloed hebben. Daarbij noemt hij zaken als Stikstof en beestjes die voor flinke vertraging kunnen zorgen. Ten slotte noemt hij de decentralisering van de ruimtelijke ordening, waardoor provincies en gemeenten ‘het voor het zeggen hebben’. Maar ze pakken helaas niet door. Wensen en eisen zijn verschillend en processen lopen traag met alle gevolgen van dien. 

Er moeten meer woningen gebouwd worden. Het is een zorg die de NEPROM uiteraard deelt en overlegt de Rijksoverheid. Een mooi resultaat van deze overleggen is de ‘Woningbouwimpuls’ een subsidieregeling waarmee de overheid een bedrag van 1 miljard euro ter beschikking heeft om woningbouwprojecten haalbaar te maken. Overheden kunnen hierop aanspraak maken om bijvoorbeeld hogere saneringskosten te dekken of noodzakelijk infrastructuur aan te brengen, zodat een project wel van de grond kan komen. De NEPROM pleit er dan ook voor dat dit impuls niet éénmalig is, een permanente regeling is nodig om de productie van nieuwbouwwoningen te verhogen. Ook bepleit de NEPROM om toch woningbouwlocaties aan de randen van de stad aan te wijzen en zo snel veel extra ruimte voor nieuwbouwwoningen te creëren. Een goed voorbeeld hiervan is het project Rijnenburg bij Utrecht. 

Vooralsnog blijft de woningbouwproductie te laag om het tekort aan woningen in Nederland op te lossen. Door deze schaarste komt de betaalbaarheid van de woningen onder druk te staan, want weer zorgt voor meer regulering, bijvoorbeeld in het huursegment. Absoluut geen goede ontwikkeling vindt Jan, die dan ook met de NEPROM blijft ‘strijden’ voor echte oplossingen om de woningmarkt vlot te trekken.

  

Regeling Woningbouwimpuls 2020